Prema podacima Agencije za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine u 2022. godini, 3.210 osoba je odjavilo boravak u Bosni i Hercegovini, to jeste trajno se odselilo sa ovih prostora.

Ovi podaci objavljeni su u dokumentu “Migracioni profil 2022 ” koje je objavilo Ministarstvo bezbjednosti BiH.

Kada govorimo o emigraciji iz Bosne i Hercegovine na godišnjem nivou, jedini podaci u Bosni i Hercegovini koji se mogu koristiti kao statistika emigracija po godinama su podaci koje vodi Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine o broju osoba koje su se odjavile iz evidencije o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine radi iseljenja u druge države, piše Buka.

Drugim riječima stvarna slika mnogo je gora od ove zvanične.

Tako je, prema njihovim podacima, u 2022. godini, 3.210 osoba je odjavilo boravak u Bosni i Hercegovini.

“Ovi podaci ne mogu biti pokazatelji trenda emigracije iz Bosne i Hercegovine, jer ne predstavljaju sveukupne podatke o iseljavanju iz BiH, ali ukazuju na to da su najčešće zemlje destinacije za emigrante iz Bosne i Hercegovine zemlje Evropske unije” navodi se u ovom dokumentu.

Na osnovu bilateralnih sporazuma o zapošljavanju koje je Bosna i Hercegovina zaključila sa Slovenijom i Njemačkom, veliki broj radnika se zapošljava u ovim zemljama posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje BiH, međutim dosta njih odlazi iz BiH i u vlastitom aranžmanu.

Tako, prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH16 o zaposlenim državljanima BiH u zemljama s kojima BiH ima potpisan sporazum o zapošljavanju, zaključno sa novembrom 2022. godine u Republici Sloveniji je zaposleno 17.154 državljana BiH, a u Saveznoj Republici Njemačkoj 553 državljana BiH (odnosi se samo na medicinske radnike u SR Njemačkoj), što je ukupno 17.707 osoba.

Prema dostupnim zvaničnim podacima agencija za statistiku zemalja prijema i diplomatskokonzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine procjena ukupnog broja osoba koje žive u iseljeništvu, a koje vode porijeklo iz Bosne i Hercegovine iznosi oko 2,2 miliona.

Prema procjenama Svjetske banke navedenim u publikaciji Migration and Remittances Factbook 2016, procenat emigranata iz BiH u svijetu u odnosu na broj stanovnika u BiH iznosi 44,5%, što Bosnu i Hercegovinu pozicionira na 16. mjesto u svijetu po stopi emigracije u odnosu na broj stanovnika u zemlji, uz napomenu da publikacija sadrži procjene za 214 zemalja.