U Gradskoj upravi Prijedor danas je održan sastanak Razvojnog tima za izradu Strategije razvoja grada Prijedora.

Članovi Radne grupe za izradu Strategije upoznali prisutne sa zakonskim okvirom za izradu strateškog dokumenta, prezentovali planirane aktivnosti i dinamiku sprovođenja istih, te definisali radne zadatke i zaduženja u cilju što efikasnijeg i efektivnijeg rada ovog tijela.
Grad Prijedor je u skladu sa Odlukom o izradi strategije razvoja Grada Prijedora (“Sl. glasnik Grada Prijedora”, broj: 11/22 i 5/23), zvanično započeo sa izradom ovog dokumenta, te je u skladu sa tim formirao Radnu grupu i Razvojni tim za izradu Strategije razvoja Grada Prijedora (“Sl. glasnik Grada Prijedora”, broj: 15/23).
Strategija razvoja donosi se za period 2024 – 2030. godina i u narednim mjesecima članovi radnih tijela aktivno će raditi na izradi ovog dokumenta. Do kraja tekućeg mjeseca biće formirane Partnerska grupa za razvoj i Fokus grupe za ključne oblasti, koje će činiti članovi šire poslovne i društvene zajednice grada Prijedora.
Planirano je da tokom izrade Strategije bude omogućen pristup svim zainteresovanim građanima Prijedora da kandiduju ideje i prijedloge za koje smatraju da bi trebali biti obuhvaćeni ovim dokumentom, o čemu će naknadno biti obaviješteni putem javnih platformi.