Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije objavilo je dva javna konkursa za organizacije civilnog društva.

Riječ je o javnom konkursu za sufinansiranje-izbor najpovoljnijih projekata za udruženja i fondacije i javnom konkursu za sufinansiranje najpovoljnijih projekata mladih za omladinske organizacije i neformalne grupe mladih u 2023. godini.
Vršilac dužnosti načelnika ovog Odjeljenja Aleksandar Milješić je na današnjoj konferenciji za novinare pojasnio da su u konkursima navedene oblasti na koje udruženja i omladinske organizacije mogu konkurisati sa svojim projektnim prijedlozima.
” Što se tiče udruženja to su oblasti iz: zdravstva, kulture, obrazovanja, razvoja sporta, turizma, socijalne zaštite, jačanja demokratskog društva, zapošljavanja, privrede poljoprivrede” istakao je Milješić.
On je dodao da kada su u pitanju omladinske organizacije i neformalne grupe mladih mogu konkurisati sa projektima u oblastima koje obuhvataju: izgradnju urbanog omladinskog sektora, poboljšanje položaja mladih u ruralnim sredinama, aktivnosti koje podstiču mlade na demokratiju i toleranciju, kreativno izražavanje mladih kroz rad u kulturi i različitim oblicima umjetnosti, podsticanje razvoja zdravih životnih stilova mladih i odgovornog odnosa prema prirodi i okolini te podrška zapošljavanju i mobilnosti mladih.
” Novina je da su ove godine doneseni novi Pravilnici u skladu sa evropskim standardima i LOD metodologijom, a koji se odnose na: kriterijume dodjele sredstava, sa 8 na 23, minimalnu i maksimalnu vrijednost projekta koji se kreću u visini od 1.000 do 5.000 KM za omladinske organizacije, odnosno od 1.000 do 6.000 KM za udruženja građana po projektu, što znači da projekti ne mogu da imaju veću vrijednost od ovih iznosa, kao i minimalno trajanje projekta od 2 mjeseca, a rok za realizaciju je do 31.12.2023. godine”, naglasio je Milješić.
On je napomenuo i da je rok za predaju projekata 15 dana od dana objave, tj. do 14. avgusta i da pravo prijave imaju sva udruženja registrovana u Republici Srpskoj, odnosno BiH, a čiji projekti bi se realizovali na području naše lokalne zajednice.
Sve informacije što se tiče javnog konkursa i potrebne dokumentacije za prijavu projekata zainteresovani mogu dobiti na zvaničnom sajtu Grada Prijedor, kao i u Odjeljenju za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije.
” Ovom prilikom apelovao bih na sve nevladine organizacije koji planiraju aplicirati sa projektom na pomenute konkurse, da ponude kvalitetne projekte u visini sredstava navedenih u konkursu i u skladu sa prioritetnim oblastima koji su zaista od značaja za naš Grad, te da uz Obrazac za prijavu projektnog prijedloga dostave sve tražene dokumente iz Javnog konkursa, kako ne bi bili odbijeni od strane Komisije, zbog nepotpune dokumentacije.
Grad Prijedor je za ove namjene iz budžeta izdvojio 100.000 KM, odnosno 50.000 KM po svakom od dva javna konkursa.