Impressum

Vlasnik:

Macro Media Holding d.o.o. Banjaluka

Broj dozvole: 06-29-1-306/23 od 28.03.2023.godine

Direktor:

Ivan Begić

Udio kapitala: 100%

Na osnovu člana 3.3. (a) Zakona o komunikacijama Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH“, broj: 31/03, 75/06 i 32/10), kao i čl.10., 11. i 27. Pravila 77/2015 o pružanju audiovizuelenih medijskih usluga (,,Službeni glasnik BiH“ broj 3/16 i 67/21), Regulatorna agencija za komunikacije BiH dodijelila je Macro Media d.o.o. Banjaluka – TOK TV, 245TEKM Dozvolu za televizijsko emitovanje koje se vrši putem drugih elektronskih komunikacionih mreža za period 28.03.2023.godine do 28.03.2033. godine.